Bra att veta

Du måste ha hyresvärdens godkännande för att hyra ut din lägenhet i andra hand. Ansökan gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning och skickar in den till oss på C&E Fastighetsförvaltning tillsammans med aktuella intyg. Du får alltid ett skriftligt besked om din ansökan är godkänd eller ej.
Viktigt att tänka på:
* För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste du ha godtagbara skäl 
* En andrahandsuthyrning är alltid tidsbestämd och godkänns max 1 år i taget.
* Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig gentemot hyresvärden, både att hyran betalas i tid och vid störningar eller uppkomna skador i lägenheten. 
* Andrahandshyresgästen äger inte någon rätt att överta hyresavtalet för lägenheten när tiden för den godkända andra hands uthyrningen går ut.
* Påkommen olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning av gällande förstahandskontrakt.

Ansökan om 2:a hands uthyrning

Samtliga fastigheter har särskild plats där du lämnar dina sopor. I samband med kontraktsskrivning och inflyttning får du information om var du slänger ditt avfall och vilken källsortering som finns i just din fastighet. 
Avfall så som
* grovsopor
* glödlampor
*
lysrör
* elektronik

* kemikalier
lämnas alltid på din kommuns bemannade återvinningscentral/-er. Information om var närmaste återvinningscentral finns och deras öppettider finner du på din kommuns hemsida samt i det informationsmaterial du fått utav oss i samband med kontraktsskrivning eller inflyttning.

Din balkong eller uteplats ska vara en trivsam plats och för bästa möjliga trivsel vill vi att du tänker på några saker. 

* Markiser – vill du montera en markis eller annat vid din balkong/uteplats måste du alltid få hyresvärdens tillåtelse eftersom man inte får göra egna installationer i fasaden eller balkongtak. Kontakta oss så ser vi om det går att ordna och i så fall på vilket. 
* Grillning – då brandrisken ökar väsentligt när man grillar med kol- eller gasolgrill är det inte tillåtet. El-grill är godkänt att använda om man vill grilla på sin balkong, tänk bara på att visa hänsyn och att grilla med försiktighet så att det inte lukten av matos blir störande för dina grannar. 
* Mata fåglar på balkongen eller på marken i anslutning till fastigheten är inte tillåtet. Anledningen är att överbliven fågelmat drar till sig möss och råttor, duvor och fiskmåsar håller sig också gärna framme när tanken är att småfåglarna ska få mat, men duvor och måsar både skräpar ner och för en del oväsen

För dig som har balkong
* Häng blomlådor på insidan av räcket, risk finns annars att de ramlar ner. 
* Vattna inte så mycket att vattnet rinner över blomlådan och ner till grannen under
* Skaka inte mattor, täcken eller annat från balkongen, damm och smuts hamnar då hos grannarna nedanför

För dig som har uteplats
* i ditt hyresavtal eller tillhörande bilaga står det vilket ansvar du som hyresgäst har gällande skötseln av din uteplatsen.

Hyran betalas alltid i förskott vilket innebär att hyran ska vara hyresvärden tillhanda senast sista vardagen i månaden. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Ett enkelt sätt att betala sin hyra är att göra det via autogiro eller e-faktura. Blankett för autogiro finner du nedan. E-faktura ansöker du om via din internetbank.

Väljer du att betala din hyra på annat sätt ber vi dig kontrollera att OCR-numret blir rätt. OCR-nr är styrt till ditt lägenhetsnummer samt vilken månad hyresinbetalningen avser. Har du tappat bort din hyresavi, kontaktar du oss så skickar vi dig en ny. 

Om hyran betalas ett par dagar försent debiteras dröjsmålsränta på nästkommande avisering. Om hyran betalas senare än så får du ett inkassokrav där kostnad för inkassokrav och dröjsmålsränta är pålagt. Om inte heller inkassokravet betalas går ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande och du riskerar att avhysas ifrån din lägenhet.

Autogiromedgivande

Tillgången till bredband skiljer sig mellan fastigheterna. Information om tillgång och utbud av tjänsteleverantörer finner du i materialet som du får i samband med kontraktsskrivningen. Du kan också kontakta oss på info@ceforvaltning.se så mejlar vi dig utbudet för just din fastighet.

I en del fastigheter ingår hushållselen i hyran eller debiteras separat på din hyresavi. I en del fastigheter måste du som hyresgäst ha ett eget el-abonnemang. På ditt hyresavtal framgår det om hushålls-elen ingår i hyran, debiteras separat på hyresavin eller om du ska ha eget el-abonnemang.

Om du ska ha ditt egna el-abonnemang,
I Halmstad ägs el-nätet utan HEM, Halmstad Energi och Miljö och i Båstad ägs el-nätet av Södra Hallands kraft. När en lägenhet bytar hyresgäst meddelar C&E Fastighetsförvaltning detta till berört el-bolag. Om du som hyresgäst inte själv gör ett aktivt val gällande vilken leverantör som ska leverera elen till dig, kommer elen att levereras utav det bolag som äger el-nätet. Kostnad för din hushålls el debiteras utav respektive el-bolag som skickar faktura direkt till dig.

Ett fel som inte kräver en akut åtgärd anmäler du enklast genom att fylla i vårt formulär som du hittar under fliken Felanmälan i menyraden längst upp på sidan. Vi ber dig beskriva så tydligt som möjligt vad som är fel, en utförlig beskrivning ger oss bättre förutsättningar att snabbt kunna åtgärda felet. 

Ett fel som kräver omedelbar åtgärd - ringer du till oss på tel. 035 20 20 960 under ordinarie arbetstid, helgfri måndag till fredag kl. 07:00-16:00. Om felet inträffar efter ordinarie arbetstid ringer du till Crendo Fastighetsförvaltning som har jouruppdraget för oss, tel. 035 15 24 89. 

Till varje lägenhet finns ett förrådsutrymme. Det vanligaste är att förrådet finns i källaren eller på vinden, men det kan också finnas i din lägenhet eller i en separat förrådsbyggnad på gården.
På ditt hyresavtal står det vilket nummer ditt förråd har. Du som hyresgästen ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det, varför vi råder dig att alltid ha ditt förråd låst. Förrådet låses med ett hänglås som hyresgästen själv tillhandahåller. 
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen t ex bensin eller gasol, i förrådet.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du känner dig trygg med att lämna dina uppgifter till oss. I vår integritetspolicy berättar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi informerar också om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Behandling av personuppgifter
Personuppgift är all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet. Typiska personuppgifter är: personnummer, namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Vi behandlar personuppgifter när du söker lägenhet, när du sedan blir hyresgäst hos våra uppdragsgivare och även en tid efter att ditt hyresavtal har upphört.
Carlsson & Eidergård Fastighetsförvaltning AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs hos oss eller annat företag på uppdrag av oss.

När du gör en intresseanmälan
Det är du själv som registrerar dina personuppgifter när du gör en intresseanmälan för lägenhet till oss. När du registrerar dig och eventuell medsökande som lägenhetssökande på ceforvaltning.se kommer C&E Fastighetsförvaltning AB att behandla personuppgifter om dig och eventuell medsökande. C&E Fastighetsförvaltning är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Uppgifter du anger i intresseanmälan, såsom namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress, behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudande om lägenheter. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom C&E Fastighetsförvaltning AB. Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelande, webb-trafik, sparade dokument m.m kommer med nödvändighet att behandlas i våra IT-system.

Uppgifter om namn och personnummer behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att pröva en lägenhetsansökan. Upplysningen görs via ett kreditupplysningsföretag.

Vi kommer att spara dina uppgifter i din intresseanmälan i 12 månader från det datum du registrerar din ansökan. Därefter raderas dina uppgifter, om det fortfarande är aktuellt för dig att vara registrerad som lägenhetssökande måste göra en ny anmälan på vår hemsida.

Under tiden du är hyresgäst
När du tecknar ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som samarbetspartner till din hyresvärd. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter t ex när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el/vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register föra att säkerställa att de är korrekta.
Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla service och information till dig. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utvecklar, förbättra och sälja våra tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

I samband med hyreskontraktets tecknande/avslutande kommer vi att behandla dina personuppgifter gentemot aktuell elnätsleverantör för att säkerställa elförsörjningen till lägenheten vid in- och utflytt.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett så kallat rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t ex förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan i dessa fall också behöva lämna ut dina personuppgifter till berörda myndigheter eller inkassobolag.

I vissa fall anlitar vi personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex gälla en entreprenör som ska reparera eller renovera i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system.

Vi lämnar ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande eller beslut om förvaltare/god man raderar vi två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla under förutsättning att hyresförhållandet fortfarande gäller.

När hyresförhållandet har upphört
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter när du flyttat från din lägenhet, men t ex hyresavtalet måste vi spara i minst två år därefter. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial t ex fakturor och betalningar kommer vi i enlighet med bokföringslagen att spara i sju år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Tv-utbudet kan skilja sig mellan olika fastigheter. Information om vilket utbud som finns i din fastighet och vilken tv-leverantör som du ska vända dig till om du önskar ett utökat utbud finner du i materialet som du får i samband med kontraktsskrivningen/inflyttning. Du kan också kontakta oss på info@ceforvaltning.se så mejlar vi dig information som gäller för just din fastighet.

Första vardagen i månaden efter kl. 12:00 har du tillträde till din nya lägenhet. Kontakta oss någon vecka innan så bokar vi en tid då du kvitterar ut dina nycklar.
När du får nycklarna är lägenheten besiktigad tillsammans med den avflyttande hyresgästen, protokoll skrivs och du får en kopia tillsammans med dina nycklar. Om du tycker att vi missat att notera något i protokollet vill vi att du hör av dig till oss direkt.

Ett par saker att tänka på innan du flyttar in

* adressändring - gör du hos Skatteverket , eller på Adressändring.
* hemförsäkring - om du inte redan har det så teckna en hemförsäkring, så du och ditt hem är försäkrat om olyckan skulle vara framme.

Som avflyttande hyresgäst ska du lämna lägenheten och därmed också nycklarna senast kl. 12:00 första vardagen i månaden, lägenheten ska då vara besiktigad. I samband med din utflyttning, när lägenheten är tömd och städad, kommer vi att utföra en besiktning av lägenheten. Besiktningsmannen går över lägenheten och tittar om det finns skador eller onormalt slitage i lägenheten. Du som avflyttande hyresgäst kontaktar oss för att boka en tid för besiktning.

Några saker att tänka på inför din utflyttning,

 • Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel innerdörrar, gardinbeslag och brandvarnare
 • Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar, hyllor,
  vägghängd TV, ska repareras/återställas på ett snyggt sätt. Kostnad för skador
  och onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av avflyttande hyresgäst.
 • Eventuella väggfasta skåp, hyllor, speglar, persienner/rullgardiner m.m som du
  själv installerat eller tagit över från tidigare hyresgäst ska tas bort om inget
  annat är överenskommet med nästkommande hyresgäst.
 • Diskmaskin och/eller tvättmaskin som du övertagit eller själv låtit installeras
  ska också tas bort om inte överenskommelse gjorts med ny hyresgäst om
  övertagande. Du ska också återställa köksskåpet där diskmaskinen stått och se
  till att vattentillförseln är ordentligt stoppad och avloppsutlopp för
  respektive maskin är pluggad.
 • Ditt lägenhetsförråd ska också vara tömt och sopat, likaså eventuell parkerings-
  och garageplats.
 • Flyttstädning – lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar, i samband med
  att du får en bekräftelse på din uppsägning får du också en checklista inför
  städningen. Glöm inte balkong/uteplats, de räknas också in i lägenheten. Om
  städningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.
 • Lämna tillbaka nycklar – Alla nycklar som tillhör lägenheten och övriga utrymmen
  inklusive ”taggar”/passagebrickor, parkeringstillstånd,
  tvättkort/tvättcylinder, postfacksnycklar och eventuell bopärm ska återlämnas. Detta
  gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalt för. Om det
  fattas något av ovanstående blir du ersättningsskyldig. En förlorad nyckel kan
  innebära att låscylinder måste bytas, kostnaden debiteras dig som avflyttande
  hyresgäst.
 • Gör adressändring hos Skatteverket eller www.adressandring.se
 • Flytta din hemförsäkring och eventuella abonnemang för bredband, telefoni och
  hushållsel
 • Om du har e-faktura eller autogiro hos oss, avsluta detta hos din bank